Навигација

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум је највиши стручни орган у Школи. Чине га: директор школе, помоћник директора, стручни сарадници, руководиоци свих стручних већа и представници два стручна актива Школе: актива за развојно планирање и актива за развој школског програма . Формиран је у циљу што боље организације рада у школи као и брже и ефикасније комуникације и обављања различитих послова у школи. Задаци Педагошког колегијума су да остварује што ефикаснију комуникацију на релацији руководство школе – запослени, затим да учествује у подели часова ( теорије и вежби ) по предметима и наставницима, учествује у избору уџбеника и стручних часописа, у опремању кабинета, набавци наставних средстава и потрошног материјала. Педагошки колегијум учествује и у предлагању мера за осавремењавање наставе и отклањање евентуалних пропуста у реализацији часова, затим у уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни орган се бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог. Неке од активности су и организација додатне и допунске наставе, затим израда и проучавање различитих правилника о раду у школи као и предлагање мера за побољшање квалитета рада и организације у школи.

Реализацију предвиђених задатака сви чланови Педагошког колегијума остварују на основу Плана и програма педагошког колегијума за школску годину.
 

План рада Педагошког колегијума за школску 2010/2011.г.: 


Септембар:

 • Усвајање плана и програма Педагошког колегијума за ову школску годину,
 • Набавка материјала, наставних средстава и опреме у школској години,
 • Унапређивање наставе (обуке, семинари, стручна литература ...), огледни часови,
 • Распоред блок наставе,
 • Планирање организованих посета различитим институцијама,
 • Извештај о раду директора школе,
 • Текућа питања

Новембар:

 • Реализација часова у првом тромесечју и број слабих оцена по предметима,
 • Организација допунске и додатне наставе,
 • Сарадња са Заједницом медицинских школа,
 • Сарадња са стручним институцијама у граду и шире,
 • Текућа питања.

Јануар-фебруар:

 • Извештај о раду руководилаца стручних већа,
 • Реализација наставе у првом полугодишту и анализа успеха по предметима,
 • Извештај о унапређивању наставе у првом полугодишту,
 • Рад секција и припреме за такмичења,
 • Набавка потрошног материјала и наставних средстава,
 • Текућа питања

Април:

 • Извештај о раду директора,
 • Припрема за матурске испите,
 • Реализација наставе у трећем тромесечју и број слабих оцена по предметима,
 • Извештај о посећеним часовима,
 • Текућа питања

Јун:

 • Анализа успеха и реализација наставе на крају другог полугодишта,
 • Анализа стања опреме и средстава и услови рада по кабинетима,
 • Извештај о раду секција, такмичењима и постигнутим резултатима у оквиру сваког стручног Већа,
 • Извештај о стручном усавршавању наставника у току школске године,
 • Фонд часова за наредну школску годину по предметима и наставницима,
 • Текућа питања.

Јул:

 • Упис ученика у први разред,
 • Предлози поделе часова за наредну школску годину,
 • Утврђивање потреба за наставним кадром,
 • Набавка материјала, наставних средстава и опреме за наредну школску годину,
 • Утврђивање распореда припремне наставе, поправних испита и матурских испита у августу,
 • Текућа питања.

Август:

 • Годишњи извештај о раду Педагошког колегијума,
 • Извештај о посећеним часовима прошле године и план за ову школску годину,
 • Извештај о самовредновању и ШРП-у,
 • План стручног усавршавања,
 • Текућа питања.
 
 

Галерија

Актуелности

Aтлетичари медицинске школе Олимпијски шампиони!

Успеси спортиста Медицинске школе се настављају. Сада више нема дилеме: кад год се атлетичари...
ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2014/2015


Матурска питања за школ. 2014/2015. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ